Privacyverklaring

123Magie geeft op deze site informatie over zijn diensten. Bij uw bezoek verwerk ik uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn, waarom dat is en wat ik ermee doe.

Soort gegevens

123Magie registreert via deze website IP-adressen, tijdstippen van opvraging en gegevens die browsers van bezoekers meesturen voor statistische analyses van bezoek aan de website. Ik kan hiermee bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers ik per dag heb en hoe vaak de site op een smartphone wordt bekeken.
Als u contact opneemt via een contactformulier worden uw NAW-gegevens, telefoon of e-mailadres gevraagd.

Beveiliging van gegevens

Deze website is voorzien van een SSL-certificaat. Dankzij deze beveiligde verbinding wordt alle dataverkeer van en naar deze website versleuteld verzonden. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@123magie.nl.

Doel van de verwerking

IP-adressen worden gebruikt voor:

  1. Analyseren hoe vaak deze website wordt bezocht. Wij gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma AW-Stats. De IP-adressen zijn hierbinnen geanonimiseerd.
  2. Storingen op te kunnen lossen.
  3. Veilig en bereikbaar houden van de site.

De gegevens die u verstrekt via het contactformulier worden niet opgeslagen op de server van de website, maar naar mij doorgemaild. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig verstrekt en kunnen, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt worden in het kader van onze bedrijfsvoering. Te denken valt daarbij aan het sturen van een brochure of offerte en het maken van een factuur.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogenaamde logfiles. Deze files worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze gebruikt kunnen worden in geval er zich een storing voordoet. Via invulformulieren op de site verzamelen wij niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Privacymaatregelen

De webserver, waar de IP-adressen staan opgeslagen is voor niemand bereikbaar behalve onze webhosting-partij. Deze zal deze gegevens uitsluitend en alleen inzien wanneer er een storing is, die op geen enkele andere manier op te lossen is.

Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen

123Magie deelt gegevens die onderdeel zijn van de bezoekersstatistieken alleen in geval van ernstige storingen. Ik verstrek uitsluitend en alleen persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geen cookies

Op deze website worden geen cookies gebruikt.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@123magie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen 

123Magie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden doorgevoerd op de deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bedrijfsgegevens

123Magie
BTW-nummer: NL 1279.77.922.B01
Kvk-nummer: 5085671